ეედ-თან დაკავშირებული სხვა ვებგვერდები

Fremmedspråksenteret, Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Norway)

GLIC, Global Language Immersion Centre (UK)