Hues du 10 oder méi Defie realiséiert?

Wëlls du e Certificat fir d’linguistesch Defien 2020 vum EDS?
Ech confirméieren, dass ech dës Defien erfollegräich gemeeschtert hunn.