Дали исполни 10 или повеќе предизвици?

Побарај го твојот ЕДЈ јазичен сертификат 2020

Дали исполни 10 или повеќе предизвици?

Побарај го твојот ЕДЈ јазичен сертификат 2020
Потрвдувам дека успешно ги направив овие предизвици “Побарај го твојот сертификат”