ენების ევროპული დღის ღონისძიებები 

Show Auto-edition many languages a European passion! - Show Auto-edizione tante lingue una passione Europea!

Exposition, 01.09.2017 - 31.10.2017, Forlì, Italy

La 'Show Auto-edition many languages a European passion!', ovvero lo 'Show Auto-edizione tante lingue una passione Europea!' vede per il 2017, offrire al pubblico la conoscenza della realtà socio-culturale delle auto-edizioni fanzinare Europee per sensibilizzarlo sull'importanza generale delle lingue come patrimonio culturale e sociale e stimolare attraverso la lettura della passione l'apprendimento delle lingue ai giovani e adulti.
La proposta espone come la auto-edizione sia un valido ed efficace strumento di presentazione, propria e del proprio lavoro, oltre a mettere in evidenza il valore enorme di uguaglianza e allo stesso tempo diversità culturale dell'Europa. La mostra è fortemente caratterizzata da contenuti e auto-edizioni provenienti dalle nazioni europee, ha come obiettivo è di spiegare ai visitatori come la passione sia una grande apertura rivolta all'esterno, auto-edizioni in una Europa globale. Disponibili, a questo scopo, centinaia di fanzine straniere che portano in se un chiaro messaggio: tante lingue una sola passione Europea!

Inglese:

The 'Show Auto-edition many languages the European passion!', or the 'Show Auto-edizione tante lingue una passione Europea!' proposes for 2017, offering the public the knowledge of the socio-cultural reality of the self-editions fanzinare European to raise awareness on the general importance of languages coming cultural and social equity and stimulate through the reading of the passion language learning to young people and adults.
The exhibition shows how the self-publishing is a valid and effective presentation tool, and one's own work, as well as highlight the enormous value of equality and at the same time cultural diversity. The exhibition is strongly characterized by content and self-editions from European nations, has as its aim is to explain to visitors how passion is a large opening facing outward, self-editions in a global Europe. Available for this purpose, hundreds of foreign fanzine that lead itself a clear message: many languages a single European passion!
 

VENUE: Centro Nazionale Studi Fanzine (Show on map)
TARGET GROUPS: Adults (in general), General public, Media, Students

ORGANISER: Centro Nazionale Studi Fanzine
ADDRESS: via Curiel, 51, 47121 Forlì, Italy
CONTACT NAME: Gianluca Umiliacchi
TELEPHONE: 339 3085390
WEBSITE: http://www.fanzinoteca.it
 

Vote


Edit Item

ხმა მიეცით ამ წლის ყველაზე ინოვაციურ ღონისძიებას!

იმისათვის, რომ ენების ევროპული დღის აღნიშვნას მეტი  ხიბლი შევმატოთ, ყველას, ვინც კი ეწვევა მის ვებგვერდს, შეეძლება ხმა მისცეს ღონისძიებას, რომელსაც მიიჩნევს ყველაზე ინოვაციურად მისი შემოქმედებითობის, ან ამ დღისადმი კარგად მისადაგების გამო,  ან თუნდაც იმისთვის, რომ სრულად წარმოაჩენს ამ დღესასწაულის სულისკვეთებას. ხმის მიცემა შესაძლებელი იქნება ერთი თვის განმავლობაში, 20 სექტემბრიდან 20 ოქტომბრამდე, ხოლო გამარჯვებული გამოცხადდება დეკემბერში. ღონისძიების მომწყობს, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს, გადაეცემა პატარა პრიზი.

2014 წლის გამარჯვებული იყო კოლუჟსკის  დაწყებითი სკოლა პოლონეთიდან.  ღონისძიებამ, რომელსაც  საკმაოდ დამაინტრიგებელი სათაური ჰქონდა - "ენის ენები სამხიარულოა", მიიღო 1000-ზე მეტი ხმა. ვულოცავთ 2014 წლის გამარჯვებულებს!