Имиња на места

Топонимијата е наука која ги проучува имињата на местата. Вообичаено, називите се поврзани со природата или со географското потекло (река / рид / шума / мочуриште / базен), со човечки населби (тврдина / камп / замок) или со климата или боите (топла / лесна / бела или студена / црна / темна), со основачите (освојувачи / светци) или со основните предуслови за трговија (безбедно пристаниште). Сепак, некои од нив се развивале низ годините, а други пак настанале врз основа на фолклорот, митовите или легендите. Не сите се целосно разбрани и честопати тие се апокрифни поради што научниците често имале мака при утврдувањето на нивното потекло.
Items count: 217
If you know the origins of other place names, please let us know...

(Once it has been proofread, your entry will be uploaded)

 Place name:
 
 Language:
 
 Country:
 
 Meaning / origin / history:
 
 Your e-mail:
 
CAPTCHA image
Please enter the code shown above in the box below: