Јазичен квизЈазичен квиз

Скрипта и пишување - Прашање #1

Прашање: Што се смета за прва форма на пишан јазик?

Клинестото писмо
Египетски хиероглифи
Кирилска азбука
Феникиска скрипта