Mis on Euroopa keeltepäev?

2001. aastal Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ühiselt korraldatud Euroopa keelteaasta oli edukas ning kaasas miljoneid inimesi kõigist 45 osalenud riigist. Selle tegevustega tähistati keelelist mitmekesisust Euroopas ja edendati keeleõpet.

Euroopa keelteaasta edu järel kuulutas Euroopa Nõukogu, et edaspidi tähistatakse iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva. Euroopa keeltepäeva peaeesmärgid on:

  1. rõhutada avalikkusele keeleõppe tähtsust ja erinevate keelte õppimist eesmärgiga suurendada mitmekeelsust ja kultuuridevahelist mõistmist;

  2. edendada Euroopa rikkalikku keelelist ja kultuurilist mitmekesisust, mida tuleb säilitada ja soodustada;

  3. julgustada elukestvat keeleõpet nii koolis kui ka väljaspool kooli kas õpingute eesmärgil, tööalaste vajaduste tõttu, liikuvuse jaoks või meelelahutuseks ja isiklikuks suhtlemiseks.

2011. aasta 26. september oli Euroopa keeltepäeva 10. juubeliaasta, mida tähistati Euroopa Nõukogus ja selle kõigis 46 liikmesriigis. 
 

Kellele on Euroopa keeltepäev mõeldud?

Euroopa Nõukogu loodab, et seda päeva tähistatakse nii liikmesriikide riigiametite kui võimalike partnerite poolt järgmiste huvigruppide hulgas:

  • poliitikud (nt erimeetmed või diskussioonid keelepoliitika küsimustes)
  • laiem üldsus (teadlikkuse tõstmine päeva üldeesmärkidest, sh elukestva keeleõppe olulisus haridusasutustes, tööl jne, hoolimata vanusest);
  • vabatahtlik sektor (konkreetsed tegevused MTÜde, liitude või ettevõtete jt jaoks või nende poolt).