Czym jest Europejski Dzień Języków?

 Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

26 września 2011 roku przypadła 10 rocznica ustanowienia Europejskiego Dnia Języków, obchodzona przez Radę Europy i  wszystkie 46 państw członkowskich.
 

Do kogo skierowana jest oferta Europejskiego Dnia Języków?

Rada Europy ma nadzieję, że Europejski Dzień Języków będzie obchodzony zarówno przez władze państw członkowskich, jak i przez  potencjalnych partnerów:

  • decydentów (obejmując na przykład  panele dyskusyjne czy opracowywanie konkretnych rozwiązań w dziedzinie polityki językowej);
  • obywateli (budowanie publicznej świadomości na temat ogólnych założeń Dnia Języków, włączając w to znaczenie uczenia się języków przez całe życie, niezależnie od wieku osób uczących się  lub miejsca nauki:  w instytucjach edukacyjnych czy w miejscu pracy itd.);
  • w ramach wolontariatu (konkretne działania podejmowane przez i/lub na potrzeby organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw itd.).