Čo je Európsky deň jazykov?

Do Európskeho roka jazykov 2001, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou úniou, sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi aktivitami oslávil jazykovú rozmanitosť v Európe a podporil jazykové vzdelávanie.

Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra. Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;

  2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;

  3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

26. septembra 2011 oslávila Rada Európy spolu so svojimi 46 členskými štátmi 10. výročie Európskeho dňa jazykov (EDJ).

Komu je Európsky deň jazykov určený?

Rada Európy dúfa, že o oslavy EDJ prejavia záujem ako príslušné orgány v jej členských štátoch, tak aj potenciálni partneri na nasledujúcich úrovniach:

  • v radoch tvorcov politiky (napr. prijímaním špecifických opatrení alebo diskusiami o otázkach jazykovej politiky);
  • v radoch širokej verejnosti (zvyšovaním povedomia o globálnych cieľoch EDJ, vrátane významu celoživotného jazykového vzdelávania, bez ohľadu na vek či druh vzdelávacieho zariadenia);
  • medzi dobrovoľníkmi (špecifické akcie organizované mimovládnymi organizáciami alebo zamerané na tieto organizácie, asociácie, spoločnosti atď).