Prečo Európsky deň jazykov?

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ich využili.

Globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Samotná angličtina už dávno nestačí.

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali.

Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Ciele

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov.

Medzi všeobecné ciele patrí pozdvihnutie povedomia o:

  • bohatej jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú je treba zachovávať, chrániť a zveľaďovať;
  • potrebe diverzifikovať škálu jazykov, ktoré sa ľudia učia (vrátane menej používaných jazykov), ktorá vyúsťuje do plurilingvizmu/viacjazyčnosti;
  • potrebe ľudí nadobudnúť určitú úroveň ovládania dvoch alebo viacerých jazykov, aby sa mohli plnohodnotne zhostiť svojej úlohy v demokratickom občianstve Európy.
… Výbor ministrov rozhodol o vyhlásení Európskeho dňa jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra. Výbor odporučil, aby sa aktivity počas EDJ organizovali decentralizovane a pružne podľa prianí a zdrojov členských štátov, čo členským štátom umožní lepšie definovať svoje vlastné prístupy. Rada Európy každý rok navrhne spoločnú tému. Výbor ministrov vyzýva Európsku úniu, aby sa v tejto iniciatíve pripojila k Rade Európy a vyjadruje nádej, že do organizácie osláv EDJ sa zapoja všetci relevantní partneri.
Rozhodnutie Výboru ministrov Rady Európy, Štrasburg (776. zasadnutie – 6. december 2001)