Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Vetëvlerësoni aftësitë tuaja gjuhësoreJu do të përfitoni një grafikë informuese shumë të këndshme për aftësitë tuaja gjuhësore!
 
Loja 'vetëvlerësoni aftësitë tuaja gjuhësore’ ndihmon për të vlerësuar nivelin e zotërimit të gjuhëve që dini sipas gjashtë niveleve të referencës të përcaktuara nga Kuadri i Përbashkët Europian I Referencës për Gjuhët (KEPRGJ). Shkalla e referencës e përcaktuar sipas KPERGJ nga Këshilli i Europës me 2001 njihet si standardi europian për përcaktimin e zotërimit gjuhësor individual dhe përdoret gjerësisht nga sisteme edukimi kombëtare në certifikim dhe nga punëdhënës.

Kur t’u përgjigjeni pyetjeve të formularit kini parasysh që kjo është një procedurë vetëvlerësuese dhe rezultatet reflektojnë pjesërisht aftësitë tuaja gjuhësore dhe se kjo është vetëm një lojë. Vetëm ju e dini se çfarë mund të bëni me gjuhët.

Për të mësuar më shumë rreth Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencës për Gjuhët: të mësuarit, të nxënit dhe vlerësimi (KEPRGJ) vizitoni faqen e internetit më sipër.

 

Për ekspertët e internetit: A dëshironi të keni këtë lojë në faqen tuaj? Do të na pëlqente nëse ju e keni. Lutemi na çoni një e-mail ne adresën info@ecml.at dhe ajo do të shfaqet. Ajo që kërkojmë nga ju është leja për të drejtën e autorit.

<iframe height="300" src="//www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/AL/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>