Ako sa zapojiť?

Existuje obrovské množstvo možností ako osláviť Európsky deň jazykov. Závisí len od času a prostriedkov, ktoré máte k dispozícii.

Od najjednoduchších (napr. zorganizovania večera s premietaním filmov vo viacerých jazykoch alebo jazykovej kaviarne, kde sa budú podávať národné špeciality) až po podujatia náročnejšie na zdroje (napr. rozsiahle mediálne podujatia). Kalendár podujatí obsahuje zoznam všetkých aktivít, ktoré boli uverejnené na webovej stránke EDJ od roku 2002 a ponúka bohatý zdroj nápadov. K dispozícii je aj sekcia s príznačným názvom "inšpirujte sa" !

Malé alebo veľké podujatie, princíp je jednoduchý...

  1. dobrý nápad (večierok, turnaj, večera)
  2. zorganizujte a, spropagujte podujatie
  3. zaznačte ho do našej databázy, a
  4. realizujte ho!

Organizácia Európskeho dňa jazykov!
Rada Európy nevydáva žiadne smernice (ani neposkytuje finančnú podporu) na organizáciu aktivít. Pre dosiahnutie maximálnej flexibility pri realizácii EDJ majú členské štáty a potenciálni partneri voľnú ruku v organizovaní aktivít podľa svojho výberu.

"Národné kontakty"
Vo väčšine krajín plnia úlohu kontaktných pracovníkov medzi organizátormi podujatí a Radou Európy dobrovoľníci. Ich úlohou je okrem iného šíriť na národnej, regionálnej a miestnej úrovni informačné a propagačné materiály pripravené Radou Európy.

Úloha Rady Európy
EDJ bol stanovený z iniciatívy Rady Európy, ktorá každý rok zasiela plagáty, nálepky a iné propagačné materiály ilustrujúce rozmanitosť jazykov v Európe. Materiály sú distribuované centrálne národným kontaktným pracovníkom, ktorí majú na starosti ich ďalšie šírenie na vnútroštátnej úrovni. Hlavným cieľom je naplnenie potrieb organizátorov podujatí EDJ.