Именик на јазични здруженија

Овој именик низ кој лесно може да се пребарува има за цел да ја олесни соработката помеѓу професионалци од различни здруженија на наставници и други јазични организации од различни региони и земји.

The directory which has a mainly European focus has been compiled by the Language Associations and Collaborative Support (LACS) network, coordinated, among others, by representatives of the International Federation of Language Teacher Associations (FIPLV), the International Federation of French Teachers (FIPF) and the International Association of German Teachers (IDV).