Направи самоевалуација на твоите јазични вештини

Алатката “Направи самоевалуација на твоите јазични вештини” ти помага да го процениш твоето ниво на познавање на јазиците во согласност со 6те референтни нивоа опишани во Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЦЕФР). Играта се повикува на Мрежата за проценка на ЦЕФР. Оваа алатка беше развиена од Европскиот Центар за модерни јазици од Советот на Европа.