Αυτοαξιολογήστε τις γλωσσικές σας ικανότητες

Το εργαλείο "αυτοαξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων" σας βοηθά να εκτιμήσετε το επίπεδο δεξιότητας στις γλώσσες που γνωρίζετε σύμφωνα με τα έξι επίπεδα αναφοράς  που περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Το παιχνίδι χρησιμοποιεί το δίκτυο αυτοαξιολόγησης του του ΚΕΠΑ. Έχει αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=greek">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>