Činjenice o znakovnom jeziku

01

Riječ « gluv » se nekad piše velikim a nekad malim slovom. Da li postoji poseban razlog za ovo?

U polju Studija o gluvima, korišćenje velikog ’G’ u riječi ’Gluv’ označava pripadnost Zajednici gluvih i korišćenje autohtonog znakovnog jezika kao primarnog ili preferiranog jezika. Korišćenje malog ’g’ se odnosi na ljude koji imaju medicinski ustanovljen gubitak sluha, ali koji sebe ne smatraju pripadnicima Zajednice gluvih i koji možda ne koriste autohtoni znakovni jezik. (vidi “Signed Languages in Education in Europe – a preliminary exploration”, Lorraine LEESON, Dublin. Council of Europe. 2006)

02

Da li su svi korisnici znakovnih jezika gluvi ili nagluvi??

Nijesu. Đeca Gluvih takođe često nauče znakove; maternji jezik njihovih roditelja će biti njihov primarni jezik, pre bilo kog govornog jezika. Dodatno, roditelji i braća i sestre Gluve đece nauče znakove kako bi olakšali komunikaciju. Takođe postoje ljudi koji nauče znakovni jezik u slobodno vreme zato što imaju prijatelje ili žele da postanu prevodioci, ili su jednostavno zainteresovani za jezik.

 

03

Da li postoji jedan univerzalni znakovni jezik?

Ne postoji. Postoji puno varijacija, pa čak može postojati više od jednog znakovnog jezika u jednoj zemlji, baš kao što je slučaj sa govornim jezicima. Na primjer, postoje dva znakovna jezika u Belgiji (francusko-belgijski znakovni jezik i flamansko-belgijski znakovni jezik) ili u Španiji (španski znakovni jezik i katalonski znakovni jezik). Takođe, postoje različiti znakovni jezici u zemljama koje imaju isti govorni jezik, kao što je u UK i Irskoj. To je tako zbog istorijskih razvoja koji su različiti od razvoja u govornim jezicima.

 

04

Da li postoje ’porodice’ znakovnih jezika (kao što je slučaj sa govornim jezicima- romanski ili slovenski jezici na primjer), koji bi omogućili međusobno razumijevanje?

Da, postoje porodice među znakovnim jezicima. Na primjer austrijski znakovni jezik ili holandski znakovni jezik bolje razumiju oni koji znaju njemački znakovni jezik nego oni koji znaju italijanski znakovni jezik. S druge strane, britanski znakovni jezik je veoma različit od drugih evropskih znakovnih jezika i srodan je samo australijskom znakovnom jeziku.

 

05

Da li postoji međunarodna forma znakovnog jezika, koja bi mogla da bude ’lingva franka’?

Postoji međunarodni sistem komunikacije koga često nazivaju Međunarodni znak (MZ). Redovno se koristi na međunarodnim konferencijama i na sastancima sa učesnicima koji ne dijele znakovni jezik. Ovaj pomoćni jezik se koristi kao lingva franka među korisnicima znakovnog jezika iz različitih zemalja, kao i u spontanom razgovoru. Međutim, ne može se porediti sa esperantom, jer MZ nije jezik kao takav. Nema gramatiku ili leksikon i oslanja se u velikoj mjeri na gestove, koji imaju značenje samo u tom specifičnom kontekstu i koristi vokabular iz maternjeg jezika korisnika. To znači da se znaci objasne i često se koristi više od jednog znaka da se opiše jedan pojam kako bi se osiguralo razumijevanje.

 

06

Da li su znakovni jezici jednostavno predstava izgovorenih/napisanih riječi?

Nijesu. Oni su visoko razvijeni jezici sa sopstvenom gramatikom i sintaksom. Kao u svakom jeziku, postoje rečenice koje je teško prevesti i određene riječi/znaci koji nemaju bukvalan prevod na drugi (znakovni) jezik.

07

Da li postoji standardizovana forma znakova za svaki jezik i da li postoje različiti ’dijalekti’, kao što je slučaj kod govornih jezika?

Bilo je par pokušaja da se standardizuje znakovni jezik u Evropi. Kao što biva sa govornim jezicima ovi pokušaji nijesu bili uspješni i dijalekti i dalje postoje. Tako je i zato što su Gluve škole u različitim dijelovima zemalja, i koriste određene znakove koje đeca poslije prošire. Često se znakovi za dane u neđelji i za mjesece razlikuju, kao i znakovi za boje.

 

08

Koliko ljudi koristi znakovne jezike u zemljama članicama Savjeta Evrope?

Teško je dati odgovor. Ne postoje vjerodostojne statistike za svaku zemlju članicu. Procjenjuje se da u Evropskoj Uniji postoji 750,000 Gluvih korisnika znakovnog jezika. U prosjeku, Gluvi korisnici znakovnog jezika čine oko 0.1% stanovništva u bilo kojoj zemlji. Ovo ne uključuje ljude koji uče znakovni jezik kao drugi jezik ili đecu Gluvih roditelja ili drugih članova porodice. U Finskoj, na primjer, ima 5,000 korisnika ZJ; u Francuskoj 100,000, a u Rumuniji 20-30,000.

 

09

Da li su znakovni jezici bili povezani sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ) Savjeta Evrope koji postoji na preko 35 jezika?

Francusko Ministarstvo prosvjete je pripremilo neke delove ZEROJ-a (francuska verzija) adaptirane za francuski znakovni jezik, posebno uobičajene referentne nivoe i deskriptore.

10

Da li je moguće transkribovati znakovni jezik?

Da, znakovni jezici se mogu transkribovati na razne načine. Ne postoji standardizovani način transkripcije znakovnih jezika ali često se upotrebljava Hamburški sistem notacije (HamSiNo?), koji koristi određene simbole da opiše oblik šake i pokret znaka. Još jedan sistem koji radi na veoma sličan način je SignWriting. Dodatno, često se koristi ’glosiranje’, pri kome se znakovi prevode u  reči napisane velikim slovima koje pokazuju markere lica i gramatičke informacije iznad riječi ili kao prefikse. Za više informacija, molimo te da posjetiš: http://www.signwriting.org/, ili http://assets.cambridge.org/97805216/37183/sample/9780521637183web.pdf (poglavlje o ‘konvencijama’), ili http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projects/hamnosys.html.

11

Gde bih mogao/la da nađem više informacija o znakovnim jezicima i kako da naučim jedan od njih?

Najbolje je da kontaktiraš Nacionalno udruženje gluvih svoje zemlje da saznaš više o tome gde se održavaju tečajevi znakovnog jezika i da saznaš više o nacionalnom znakovnom jeziku. Informacije o svim Udruženjima gluvih u EU mogu se naći onlajn na veb stranici Evropske unije gluvih (EUG) (mapa). Takođe, više informacija je dostupno na veb stranici Svjetske federaciji gluvih.

 

Voljeli bismo da se zahvalimo Marku Vitliju i Aniki Pabš iz Evropske unije gluvih (EUD - www.eud.eu) za njihov znatni doprinos ovom dijelu.