en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Νοηματική γλώσσα

01

Η  λeξη «κουφoς» μερικeς φορeς γρaφεται με κεφαλαiο το πρΩτο γρaμμα και μερικeς φορeς με μικρo. Υπaρχει κaποιος ειδικoς λoγος γι’ αυτo;

Στο πεδίο Σπουδών για Κωφούς, η χρήση του κεφαλαίου  «Κ» δηλώνει μέλος της κοινότητας των Κωφών και χρήση μιας γηγενούς νοηματικής γλώσσας σαν βασική ή προτιμούμενη γλώσσα. Η χρήση του μικρού γράμματος «κ» στη λέξη «κωφός» αναφέρεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με την ιατρική, απώλεια ακοής, αλλά δεν θεωρούν τους εαυτούς  τους ότι ανήκουν σε μια κοινότητα Κωφών, και μπορεί να μη χρησιμοποιούν μια γηγενή νοηματική γλώσσα (βλέπε  «Νοηματικές Γλώσσες  στην Εκπαίδευση στην Ευρώπη – μια πρώτη εξερεύνηση»  Lorraine  Leeson,  Δουβλίνο. Συμβούλιο της Ευρώπης, 2006) 

02

Όλοι  οι χρhστες νοηματικΩν γλωσσΩν  εiναι κουφοi  ή δυσκολεyονται να ακοyσουν; 
Όχι. Τα παιδιά  Κωφών ατόμων  επίσης συχνά μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα. Η γηγενής νοηματική γλώσσα των γονιών τους είναι η πρώτη τους γλώσσα, πριν μιλήσουν οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Επιπρόσθετα, γονείς και αδέλφια Κωφών παιδιών μαθαίνουν πως να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα για να διευκολύνεται η επικοινωνία. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός ατόμων που μαθαίνουν τη νοηματική γλώσσα στον ελεύθερό τους χρόνο γιατί έχουν φίλους ή θέλουν να γίνουν διερμηνείς, ή απλά ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα.

03

Υπaρχει μια κοινh νοηματικh γλΩσσα; 
Όχι δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές  και στην πραγματικότητα υπάρχουν περισσότερες από μια νοηματικές γλώσσες σε μια χώρα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις προφορικές γλώσσες. Για παράδειγμα, υπάρχουν δυο νοηματικές γλώσσες στο Βέλγιο (η Γαλλική Βελγική Νοηματική Γλώσσα και η Φλαμανδική Νοηματική Γλώσσα) ή στην Ισπανία  (η Ισπανική Νοηματική Γλώσσα και Καταλανική Νοηματική Γλώσσα).  Επίσης,  υπάρχουν διαφορετικές νοηματικές γλώσσες σε χώρες που έχουν την ίδια προφορική γλώσσα,  όπως  το  Ηνωμένο Βασίλειο  και  η  Ιρλανδία.  Αυτό οφείλεται  σε ιστορικές εξελίξεις που είναι διαφορετικές από αυτές που κάποιος  βιώνει  στις προφορικές γλώσσες.

04

Υπaρχουν  «οικογeνειες»  μεταξy  των  νοηματικΩν  γλωσσΩν (όπως  στις προφορικeς γλΩσσες – τη Ρωμαïκh ή Σλαβικh για παρaδειγμα), που θα επeτρεπαν αλληλοκατανoηση; 
Ναι, υπάρχουν οικογένειες γλωσσών μεταξύ των νοηματικών γλωσσών. Για παράδειγμα, η Αυστριακή Νοηματική Γλώσσα ή η Ολλανδική Νοηματική Γλώσσα πιο εύκολα κατανοούνται από κάποιο που γνωρίζει τη Γερμανική Νοηματική Γλώσσα  παρά από κάποιο που γνωρίζει την Ιταλική Νοηματική Γλώσσα.  Σε  αντίθεση, Η Βρετανική Νοηματική Γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή νοηματική γλώσσα και σχετίζεται μόνο με την Αυστραλιανή Νοηματική Γλώσσα.

05

Υπάρχει κανeνα διεθνeς πρoτυπο νοηματικhς γλΩσσας, που θα μποροyσε να θεωρηθei  ως μια «κοινh γλΩσσα»;  
Υπάρχει ένα διεθνές σύστημα επικοινωνίας που συχνά ονομάζεται  Διεθνές Σύμβολο (ΔΣ).  Χρησιμοποιείται κανονικά  σε διεθνή  συνέδρια και συναντήσεις με συμμετέχοντες  που δεν χρησιμοποιούν κοινή νοηματική γλώσσα. Αυτή η βοηθητική γλώσσα χρησιμοποιείται πραγματικά ως κοινή γλώσσα μεταξύ των χρηστών της νοηματικής γλώσσας από διαφορετικές χώρες, και επίσης  σε  αυθόρμητους διαλόγους. Όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με  την Εσπεράντο, διότι το ΔΣ  δεν αποτελεί μια πραγματική γλώσσα.  Δεν διαθέτει  σταθερή γραμματική ή λεξιλόγιο  και στηρίζεται κυρίως σε χειρονομίες, που σημαίνουν κάτι μόνο για  εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση και χρησιμοποιεί λεξιλόγιο από τη γλώσσα αυτού που μιλά. Αυτό σημαίνει ότι τα σύμβολα διευκρινίζονται και συχνά χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα σύμβολα για να περιγράψουν μια σκέψη ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση.

06

Οι νοηματικeς γλΩσσες απλa αντιπροσωπεyουν προφορικeς / γραπτeς λeξεις; 
Όχι. Είναι πλήρως αυτόνομες γλώσσες  με  τη  δική  τους γραμματική και σύνταξη. Όπως ακριβώς και με τις άλλες γλώσσες,  υπάρχουν ιδιωματισμοί  που δύσκολα μεταφράζονται και ορισμένες  λέξεις / σύμβολα  που δεν έχουν ακριβή μετάφραση σε άλλη (νοηματική) γλώσσα.

07

Υπaρχει τυποποιημeνο εiδος  συμβoλων  για κaθε γλΩσσα  και  όπως στις  παραλλαγeς  στηn  προφορικh γλΩσσα,  υπaρχουν διαφορετικeς «διaλεκτοι»;

Έγιναν προσπάθειες  να τυποποιήσουν τις νοηματικές γλώσσες σε όλη την Ευρώπη. Όπως και στις προφορικές γλώσσες αυτές οι προσπάθειες  δεν πέτυχαν και υπάρχουν ακόμη διάλεκτοι. Αυτό επίσης οφείλεται στα σχολεία Κωφών που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της χώρας, και χρησιμοποιούν συγκεκριμένα σύμβολα που τα παιδιά  ακολούθως διαδίδουν. Συχνά τα σύμβολα για τις καθημερινές και τους μήνες διαφέρουν, όπως και τα σύμβολα για τα χρώματα. 

08

Πoσα aτομα χρησιμοποιοyν νοηματικeς γλΩσσες  μεταξy  των κρατΩν μελΩν του Συμβουλiου της ΕυρΩπης;   
Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες στατιστικές σε κάθε κράτος μέλος. Ένας υπολογισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει 750,000 Κωφούς χρήστες  νοηματικών γλωσσών. Κατά μέσον όρο, οι Κωφοί χρήστες νοηματικών γλωσσών αποτελούν περίπου το  0.1% του συνολικού πληθυσμού σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό δεν περιλαμβάνει άτομα που μαθαίνουν μια νοηματική γλώσσα σαν δεύτερη γλώσσα ή παιδιά Κωφών γονιών ή άλλα μέλη της οικογένειας. Στη Φιλανδία υπάρχουν για παράδειγμα και υπολογίζονται 5,000  χρήστες νοηματικών γλωσσών, στη Γαλλία  100,000 και τη Ρουμανία  20 – 30,000.

09

Οι νοηματικeς γλΩσσες  σχετiζονται  με  το  Κοινo Ευρωπαïκό Πλαiσιο Αναφορaς για τις ΓλΩσσες: Μaθηση, Διδασκαλiα, Αξιολoγηση (ΚΕΠΑ)  του Συμβουλiου της ΕυρΩπης που χρησιμοποιεiται σε πaνω απo 35 χΩρες;                 
Το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας ετοίμασε μια προσαρμογή μερικών τμημάτων του  ΚΕΠΑ  (Γαλλική  μετάφραση)  για  τη  Γαλλική  Νοηματική Γλώσσα,  ειδικά  κοινά  επίπεδα αναφοράς  και  δείκτες.

10

Υπaρχει τρoπος περιγραφhς των νοηματικΩν γλωσσΩν

Ναί,  οι νοηματικές γλώσσες μπορούν  να  καταγραφούν με πολλούς  τρόπους. Δεν υπάρχει τυποποιημένος τρόπος καταγραφής νοηματικών γλωσσών αλλά συχνά χρησιμοποιείται  το Σύστημα Καταγραφής του Αμβούργου, που χρησιμοποιεί  συγκεκριμένα σύμβολα  για να περιγράψει  τις κινήσεις διαμόρφωσης των συμβόλων.  Ένα  άλλο σύστημα που δουλεύει με παρόμοιο τρόπο η Γραφή των Συμβόλων (SignWriting).  Επιπρόσθετα,  «επεξηγηματικό κείμενο» χρησιμοποιείται συχνά, με το οποίο τα σύμβολα μεταφράζονται σε κεφαλαία γράμματα που δείχνουν σημεία του προσώπου και πληροφορίες σχετικά με τη γραμματική πάνω από τη λέξη ή ως  προθέματα.  Για  περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε: http://www.signwriting.org/, ή
http://assets.cambridge.org/97805216/37183/sample/9780521637183web.pdf ή
(κεφάλαιο για «συμβάσεις»), ή http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projects/hamnosys.html.

11

Ποy θα μποροyσα να βρω περισσoτερες πληροφορiες σχετικa με τις νοηματικeς γλΩσσες και πΩς θα μποροyσα να μaθω μια;   

Είναι  καλύτερα να επικοινωνήσετε  με τον Διεθνή Σύνδεσμο Κωφών για να μάθετε περισσότερα για το πού γίνονται μαθήματα νοηματικής γλώσσας και να μάθετε περισσότερα και για την εθνική νοηματική γλώσσα. Πληροφορίες  για  όλους  τους  Συνδέσμους Κωφών  στην  ΕΕ  μπορείτε να βρείτε  στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για του Κωφούς:  http://eud.eu/EUD_Members-i-159.html (map). Περισσότερες  πληροφορίες υπέχουν  επίσης στην Ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών: http://www.wfdeaf.org/members/ordinary-members/list-of-members.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Mark Wheatley και την Annika Pabsch από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Κωφούς (EUD - www.eud.eu) για την ουσιαστική συνεισφορά τους για την ετοιμασία αυτού του τμήματος.