Fier de Europeeske Dei fan de Talen mei ús mei!

Yn Europa wurde 800 miljoen Europeanen, fertsjintwurdige yn de 47 lidsteaten fan de Rie fan Europa, oanmoedige om, nettsjinsteande harren leeftyd, mear talen te learen. De Rie fan Europa is der fan oertsjûge dat taalkundich ferskaat in ynstrumint is om ynterkultureel begryp te fergrutsjen en dat it in wichtich elemint is yn it kulturele erfguod fan ús kontinint. Om dy reden fuortsterket de Rie fan Europa meartalichheid yn Europa..

7 aktiviteiten wêrby’t sosjale ôfstân hâlde oan de oarder isSjoch side


No beskikber:
DE GEHEIME AGINT’S TAAL ÚTDAGING APP!ICT taal helpmiddel fan de wike

Kahoot (Create learning games)

This tool allows those teachers with an interest in gamification to design and use learning games in their classroom. There are 4 different formats available: quiz, discussion, survey or jumble. ... view details

Do kinst ek talen leare!


Helje hjir de brosjuere del!

  

Myte of feit?

1. Myn memmetaal is alles dat ik nedich haw.

Myte   Feit
Oerslaan

2. Ik bin net twatalich/meartalich. Ik praat mar ien taal.

Myte   Feit
Oerslaan

3. Measte minsken yn de wrâld brûke mear as ien taal.

Myte   Feit
Oerslaan

4. Ingelsk is de iennige taal dy’t bern nedich hawwe.

Myte   Feit
Oerslaan

5. Bern reitsje derôf as sy mear as ien taal tagelyk leare.

Myte   Feit
Oerslaan

6. Ik kin in bern net helpe in taal te learen of te brûken as ik sels de taal net (goed genôch) kin.

Myte   Feit
Oerslaan

7. As learlingen de taal fan it ûnderwiis net kenne, dan leare sy it bêste troch allinne oan dy taal bleatsteld te wurden, en allinne mar dy taal te brûken.

Myte   Feit
Oerslaan

8. Trochgean mei it brûken fan de thústaal/talen fersteurt it learproses fan bern fan de taal dy’t foar ûnderwiis brûkt wurdt.

Myte   Feit
Oerslaan

9. Myn baan is it om taal X as in bûtenlânske taal te ûnderwizen en net om yn myn klasselokaal mei oare talen om te gean.

Myte   Feit


Wêrom hasto besletten in taal te learen?

Wat hat dy motivearre om in taal te learen, is it ien fan de redenen hjirûnder? (meitsje in kar fan maksimaal 3)? As it net ien fan dy redenen wie, lit ús dyn redenen witte- wy sille de resultaten op 26 septimber bekend meitsje!
 
Other
 

Aktiviteiten

De EDT útdaging


Dit jier nûgje wy eltsenien út om om de Europeeske Dei fan de Talen hinne in taal-útdaging oan te gean!
51 útdagings, werjûn yn in hânboek, moedigje minsken dy’t leare oan om in bytsje út harren komfortsône te stappen en de talleaze mooglikheden te benutsjen dy‘t harren foardogge om in taal te brûken of mear te learen oer in taal bûten de kontekst fan in klas- of leslokaal. Mear Ynformaasje
Taal útdaging fan de dei: Greet someone (e.g. saying “hello”, etc.) or even say ‘I love you!’ in 5 different languages within 1 minute!

EDL T-shirt kompetysje


Stjoer ús dyn ûntwerp/ôfbylding ta en sjoch dyn lay-out op it offisjele EDL T-shirt ferskinen! Mear witte
Of keapje gewoan it offisjele EDL T-shirtHokker taal is it?

Wy kenne allegear dizze situaasje: yn in bus, in kafee, op strjitte... hearre wy 2 minsken praten yn in frjemde taal – en wy freegje ús ôf hokker taal dat is. Oefenje mei en in oare kear datst dit meimakkest, silst folle flugger ûntsiferje kinne om hokker taal it giet!
 
Sjoch sideNijste eveneminten

5/10/2020 - 9/10/2020
SK
Základná škola
21/9/2020 - 25/9/2020
PT
Escola EB 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires
9/11/2020 - 13/11/2020
IT
https://profgiacaloneliceo.wixsite.com/liceolinguisticomaza
9/11/2020 - 14/11/2020
IT
Liceo Adria-Ballatore
13/11/2020 -
MONT
High School " Slobodan Skerovic"
13/11/2020 -
MONT
High School " Slobodan Skerovic"

View all events

Statistiken foar 2020 
 
851 46 314524
Gearkomsten Lannen Dielnimmers

Wisten jo dat...

De Europeeske Talendei wurdt stipe en koördinearre troch it Europeesk Sintrum foar Moderne Talen fan de Rie fan Europa? De Rie fan Europa is de foaroprinnende minskerjochten organisaasje fan Europa. De Rie telt 47 lidsteaten, wêrfan 27 ek lid binne van de Europeeske Uny. 

Evenemintenside besjen

Materialenside besjen

Downloads


side besjen

Jo nasjonaal kontaktpunt


side besjen


Evaluearje sels dyn taalfeardigens

It ‘Evaluearje sels dyn taalfeardigens’-ark helpt dy dyn feardigensnivo yn de talen dy’tst kenst te evaluearjen, neffens seis referinsjenivo’s beskreaun yn it Mienskiplik Europeeske referinsjeramt foar talen (CEFR).

No begjinne!