EDL T-Shirt Contest

EDL T-Shirt wedstriid Stjoer ús dyn ûntwerp/byld/graphic en dyn lay-out komt op it offisjele T-shirt!

  1. Hâld asjebleaft yn de holle dat it ûntwerp gean moat oer talen, net oar lannen. Dus brûk asjebleaft gjin flaggen of sa.
  2. Do kinst op syn meast trije kleuren brûke.
  3. Asto ferzjes makke hast yn meardere kleuren, stjoer dy dan allegearre oan ús ta, wy selektearje dan de ferzje dy’t wy it moaiste fine.
  4. Unthâld dat wy in ienfâldich ûntwerp nedich hawwe dat net te kompleks is of lytse details hat. Dêrtroch wurdt de printkwaliteit better.
  5. It ûntwerp kin net oer de naden fan it T-shirt gean, it moat op de foarkant passe. Unthâld dat de maksimale romte om te printsjen 30 by 30 sintimeter is.
  6. Yn it ûntwerp meie gjin rjochten foar logo’s of materiaal fan in tredde party ynsitte.
  7. Troch dyn ûntwerp ta te stjoeren, giesto der akkoart mei dat wy dêr op ús websiden, op T-shirts en op promoasje-media fergees gebrûk fan meitsje meie (lykas Facebook of folders). Fansels sille wy altyd dyn namme neame.
  8. De uterste datum om dyn ûntwerp yn te leverjen: 31 desimber .
De Winner kriget ek 10 T-shirts om oan syn of har klasgenoaten te jaan.

Submit your design here

 X
 X
 X

I have all the rights for publishing these materials.
I agree that the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML) can use my materials on the EDL website, on Facebook and Youtube for promotion of the European Day of Languages.
  Cancel  

Your design
 goes here!
Of keapje gewoan it offisjele EDL T-shirt

EDL T-shirt contest winner 2020

The winner of the 2020 EDL T-shirt contest is Catalina María Puebla Coenen from Spain. Congratulations!

"To make the design of this T-shirt, I was inspired by European languages which are symbolically lines that connect people by giving touches of glittering colours to our lives. I think the T-shirt fits perfectly with the philosophy of the competition."


EDL T-shirt contest winner 2019

The winner of the 2019 EDL T-shirt contest is Emilė Žandauskaitė from Vilnius Abraomas Kulvietis Classical Gymnasium/ Lithuania. Congratulation!

"This task was a completely new experience for me as I got acquainted with modern forms of art. As a result it encouraged me to keep looking for more as well as setting my creativity free. I drew what I felt and what seemed to be the best at that exact moment. I wanted to create something interesting and that could reflect the main idea of the contest. Winning the contest dispelled all my doubts about what I am capable of and I am truly happy about it."


EDL T-shirt contest winner 2018

The winner of the 2018 EDL T-shirt contest is Emily Van Cantfort from Belgium. Congratulations!

"I first studied graphic design and then started studying office management. As part of an assignment at a language exchange, we held our own competition for the best t-shirt design. I eventually won this, so I decided to also take part in the real competition. Luckily!"