Plotësove 10 sfida apo më shumë?

Kërko certifikatën 2020 për sfidat gjuhësore të DEGJ
Konfirmoj se kam plotësuar me sukses këto sfida. “Kërkoj Certifikatë”