Каде се наоѓам јас

Ќе ви бидат прикажани 20 случајни слики од цела Европа. Можете ли да дознаете каде се направени тие слики? Искористете ги вашите јазични вештини и виртуелната лупа за да најдете навестувања на сликата. Со среќа!

Испратете ни ваши слики за оваа игра овде!

Каде се наоѓам јас


Ќе ви бидат прикажани 20 случајни слики од цела Европа. Можете ли да дознаете каде се направени тие слики? Искористете ги вашите јазични вештини и виртуелната лупа за да најдете навестувања на сликата. Со среќа!

И: Додајте свои слики на играта!

Погледни ја страницата
Please note: the picture needs to contain a hint to the country: written language on a street sign, an ad, a banner,... Other types of hints are also possible, e.g. a license plate.

 X


Јас ги поседувам сите права за издавање на овие материјали.

Се согласувам дека Европскиот центар за современи јазици на Советот на Европа (ECML) може да ги користи моите материјали на веб-страницата на EDL, на Facebook и Youtube за промоција на Европскиот ден на јазиците.