Zašto Evropski dan jezika?

Nikada ranije nije postojalo više mogućnosti za rad ili studij u drugoj evropskoj zemlji - međutim, nedostatak jezičke kompetencije sprečava mnoge ljude da iskoriste ove prednosti.

Globalizacija i oblici poslovnog vlasništva znače da građani sve više trebaju vještine poznavanja stranih jezika kako bi efektivnije radili u svojim zemljama. Engleski sam više nije dovoljan.

Evropa je bogata jezicima - postoji preko 200 evropskih jezika i još više ih se koristi među građanima čije je porodično porijeklo s drugih kontinenata. To je važan resurs koji treba priznati, koristiti i njegovati.

Učenje jezika donosi prednosti i starima i mladima - nikada niste prestari da naučite jezik i uživate u mogućnostima koje to otvara. Čak i poznavanje samo nekoliko riječi na jeziku države koju posjećujete (npr. tokom odmora) je dovoljno da uspostavite nova prijateljstva i kontakte.

Učenje jezika drugih ljudi je način koji će nam pomoći da razumijemo jedni druge bolje i prevladamo naše kulturološke razlike.

Ciljevi

Jezičke vještine su nužnost i pravo SVAKOGA - to je jedna od glavnih poruka Evropskog dana jezika.

Sveukupni ciljevi su podizanje svijesti o:

  • evropskoj bogatoj jezičkoj raznolikosti, koja treba biti sačuvana i poboljšana;
  • potrebi da se proširi spektar jezika koje ljudi uče (kako bi se uključili i manje korišteni jezici), što će rezultirati višejezičnošću;
  • potrebi da ljudi razviju određeni stepen stručnosti u dva ili više jezika kako bi mogli u potpunosti preuzeti svoju ulogu sudjelovanja u demokratskom građanstvu Evrope.

…Odbor ministara odlučio je proglasiti Evropski dan jezika koji će se obilježavati 26. septembra svake godine. Odbor je preporučio da se Dan organizuje na decentralizovan i fleksibilan način, u skladu sa željama i resursima država članica, čime bi im se omogućilo bolje definisanje vlastitih pristupa, s tim da Vijeće Evrope predloži zajedničku temu svake godine. Odbor ministara poziva Evropsku uniju da se pridruži Vijeću Evrope u ovoj inicijativi. Za nadati se je da će se Dan obilježavati saradnjom svih relevantnih partnera.

Odluka Odbora ministara Vijeća Evrope, Strasbourg (776. susret – 6. decembar 2001.)